Dr. Öğr. Üyesi Altan Ercan

Abdullah Gül Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün  şu anki  bölüm başkanlığını  yürütmekteyim. Bundan önceki  akademik görevim ise Harvard Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçentlikti.

Geçmiş çalışmalarım  şekerin bağışıklık sistemine etkisi, protein kimyası, seker biyokimyası  ve enzimoloji alanlarını kapsamaktadır. 

Son yıllardaki çalışmalarım immunoglobulin G’nin saglıklı bireylerde  ve romatoid artrit  hastalığındaki değişimi  ve bunlar arasındaki  farklılıkların sebepleri  üzerine yoğunlaşmıştır.Bu  çalışmalar, bağışıklık  sisteminin erkeklerde ve de kadınlarda seks hormonlarından  estrojen tarafından kontrol edildiğini göstermiştir.

Laboratuvarımda iki amacım vardir: Birincisi, öğrencilerimizi dünyada kendi alanlarındaki diğer öğrencilerle  yarışabilecek düzeyde eğitmektir. Bu da açık görüşlü, objektif düşünebilen ve alanlarındaki en son bilgilerle donatılmış öğrenciler yetistirmekle mümkündür;İkinci olarak, bunun ötesine geçerek öğrencilerimize yeni bilgiler uretirken bir deneyi nasıl organize edeceğini, nasıl uygulayacagını ve elde dilen sonuçları nasıl yorumlayacağını öğretmektir. Bu, öğrencilerimize diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında kesinlikle avantaj sağlayacaktır.

İletişim Bilgileri:

E-mail: altan.ercan@agu.edu.tr

Tel: +90 352 224 88 00 (Ext: 7385)

-CV

-Pubmed


 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Adan

Sfingolipid metabolizmasının ve lipid sinyalizasyonunun kanser patogonezindeki rolleri ve Ph + Akut Lenfoblastik Lösemi ve FLT3 + Akut Miyeloid Lösemi başta olmak üzere farklı lösemi türlerinde bu yolaklarda fonksiyon gösteren yeni hedef moleküllerin tanımlanması laboratuvarımın asıl çalışma alanını oluşturmaktadır. Ayrıca, farklı fenolik yapıların kemopreventif ve/veya kemoterapötik ajan olarak nasıl etki gösterdiklerinin moleküler düzeyde belirlenmeside çalışmalarımız arasındadır. Araştırma laboratuvarımda aktif olarak yürüyen iki projede bazı fenolik bileşiklerin iki farklı lösemi modeli üzerindeki antilösemik etki mekanizmaları sfingolipid metabolizmasında krtitik rol oynayan regülatörlerin genetik veya farmakolojik olarak hedeflenmesi ile birlikte aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla, özellikle in vitro (hücre hatları ile) ve ex vivo (hasta örnekleri ile) çalışmaları içeren bu projelerde ana amaç yeni kombinasyon terapisi stratejilerinin geliştirilmesidir. İlaç dirençli klonların geliştirilmesi ve kemoterapi direncinin oluşumundaki moleküler mekanizmaların anlaşılmasıda araştırma alanlarımız arasında bulunmaktadır. Kanser tedavisine katkı sunmak üzere yeni hücresel veya moleküler hedeflerin belirlenmesi araştırmalarımın temelini oluşturmaktadır.

İletişim Bilgileri:

E-mail: aysunadan35@gmail.com

Telefon: +90 352 224 88 00 (7308)

-CV

-Pubmed


 

Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak Gencer Akçok

Ege Üniversitesinde, İzmir, Biyokimya eğitimi aldım. Bu eğitimimi 2008 senesinde bitirdikten sonra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Prof. Yusuf Baran’ın laboratuarına yüksek lisans egitimi görmek için katıldım. Yüksek lisans öğrenimim suresince kronik myeloid lösemi (KML) ve kombinatoryal ilaç terapileri üzerine çalıştım. 2011 yılında doktora eğitimim için İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)‘da Prof. Oliver Hantschel’in laboratuarına katıldım. Doktora eğitimimde de KML üzerine çalıştım ancak bu sefer KML hucrelerini hedeflemek adına moleküler sinyal yolaklarının inhibisyonu üzerine yoğunlaştım. Bu amaçla monobody diye adlandırılan küçük antibadi benzeri molekülleri araç olarak kullandım. Nisan 2018’de Abdullah Gül Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başladım. Bundan sonraki çalışmalarım da kanser sinyal yolakları ve bu yolakların inhibisyonu üzerine yoğunlaşacaktır. Kuşadasında doğup büyüdüm. Evli ve bir kız çocuk annesiyim.

İletişim Bilgileri:

E-mail: emelbasak.gencerakcok@agu.edu.tr

Telefon: +90 352 224 88 00 (7278)

-CV

-Pubmed


 

Dr. Öğr. Üyesi Sebiha Çevik Kaplan

Silya hemen hemen tüm ökaryotik hücrelerde hücre yüzeyinden uzanan evrimsel olarak korunmuş bir organeldir. Silyanın fonksiyonu ve/veya yapısında meydana gelen bozukluklar silyopati denilen bir hastalık grubuna neden olur. Retinal dejenerasyon, infertilite, obezite, iskelet kusurları, böbrekte kist, polidaktil ve zeka geriliği gibi çok çeşitli semptomlarla karakterize edilir. İnsan sağlığında büyük önemi sahip olan silyada muhtemel fonksiyonu olan komponentleri belirlemek için proteomik, fonksiyonel genomik ve biyoinformatikler dahil olmak üzere çeşitli yaklaşımlar kullanılmıştır ve böylelikle bilinen ve varsayılan silya genlerinin tanımlanabilmiştir. Cildb, SYSCILIA Gold Standard (SCGS) ve CiliaCarta, bilinen ve varsayılan silya genlerini ortaya çıkaran önemli kaynaklardır. CiliaCarta ile silyada muhtemel fonksiyonu olabileceği düşünülen 1200 gen bulunmuştur. Bunlardan 600’den azı zaten bilinen silya genleridir. Geri kalan 600 ‘den fazla genin silya fonksiyonu bilinmediği göz önüne alındığında bunların karakterize edilmesi çok önemlidir. Laboratuvarımızda C. elegans’ı model organizma olarak kullanarak fonksiyonu dahi bilinmeyen genlerin  karakterize edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle silyapatilere sebep olan genlerin fonksiyonu bulunarak hastalığın moleküler mekanizması anlaşılmış olacaktır. 

İletişim Bilgileri:

E-mail: sebiha.cevik@agu.edu.tr

Telefon: +90 352 224 88 00 (7305)

-CV

-Pubmed

-Kişisel Websitesi


 

Dr. Öğr. Üyesi Mona El Khatib

Kanser hücreleri normal sinyal yolaklarını bozarak ve kendi kaderlerinin efendisi olarak zorlukların üstesinden gelip evrimleşerek yaşar ve çoğalırlar. Benim araştırmam onkojenik taramaya odaklanarak kanser çeşitlerinde mutasyonları bulmak ve bu değişim mekanizmalarını moleküler seviyede çalışmaktır. Bu mutasyonları tanımladıktan sonar, fonksiyon kaybı çalışmaları yapılır. Bu da kansere ilaç geliştirmemize yardımcı olacaktır. Şu an, benim laboratuvardaki çalışmalarımım odağı kolanjiokarsinoma ve akut miyeloid lösemi. Bunların moleküler seviyedeki değişimlerini anlamak daha fazla bu hastalara kişiye özel terapi geliştirmemizi sağlayacaktır.  Bunun devamında, düzeni bozulmuş olan sinyal yolakları insanlaştırılmış fare modellerine uygulanıp olası ilaçlar bu fareler üstünde denenecektir. Bu model insan hastalıklarını kompleks ve heterojen bir sistemde çalışma olanağı sağlayacaktır.

İletişim Bilgileri:

E-mail: mona.khatib@agu.edu.tr

Telefon: +90 352 224 88 00 (7309)

-CV

-Pubmed


 

Dr. Öğr. Üyesi Müşerref Duygu Saçar  Demirci

Başlıca araştırma ilgi alanım RNA analizi. Temel odak noktası ise, hedef mesajcı RNA'larına (mRNA'lar) bağlanma yoluyla transkripsiyon sonrası gen ekspresyonunu düzenleyen küçük (~ 22-nt) kodlayıcı olmayan RNA'lar olarak bilinen mikroRNA'lar (miRNA'lar) üzerinedir. Araştırmamın tüm deneyleri in silico (bilgisayar ortamında) gerçekleştirilmektedir ancak meslektaşlarımın laboratuvardan elde ettikleri sonuçları değerlendirmelerine de yardımcı olmaktayım. MiRNA analizi için kullanılan yöntemler şunlardır:1) bir genomdan tüm aday miRNA öncüllerinin tahmin edilmesi, örneğin, insan genomunun milyonlarca saç tokası yapısında miRNA üretme potansiyeli vardır, 2) bu miRNA'ların hedef genlerini aramak, örneğin insan genlerinin çoğunluğu miRNA'lar tarafından düzenlenir, 3) çeşitli hastalık fenotiplerindeki rolleri dâhil olmak üzere miRNA eylemlerinin biyolojik sonuçlarını araştırmak gibi fonksiyonel analizler, 4) konak ve patojen arasındaki miRNA bazlı iletişimi gösteren âlemler arası düzenleme analizleri ve 5) makine öğrenimi (ML), örneğin miRNA verisine ML yaklaşımlarını uygulamak ve yeni iş akışları tasarlamak gibi analizler.

İletişim Bilgileri:

E-mail: duygu.sacar@agu.edu.tr

Telefon: +90 352 224 88 00 (7389)

-CV

-Pubmed


 

Araş. Gör. Berrak Albostan

2015 yılında Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden 4.ncülükle mezun oldu. 2014 yılında Erasmus ve Heidelberg Üniversitesi CellNetwork Burs programları ile Alman Kanser Merkezi‘nde (DKFZ) prostat kanseri ve metastas üzerine çalışmalarda yer aldı. Bununla birlikte, 2014-2015 yılları arasında, meme kanseri hücrelerinde mikroRNA etkisi hakkında TÜBİTAK 2209-A (Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi) bursu kazandı. Lisans öğrenimi sırasında moleküler ve kanser biyolojisi, ilaç keşfi, metastas, mikroRNA konusunda çalıştı. 2016 yılında Abdullah Gül Üniversitesi’nde Biyomühendislik Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmaya başladı. Tez konusu olarak Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar alanında çalışmaktadır.  C.elegans model organizmalarını kullanarak silya ile bağlantılı genlerin silya biyogenezindeki rolünü araştırmaktadır. Bunun yanısıra silyopati hastalıklarına neden olan genlerin, davranışsal deneylerle, C.elegans modellerindeki etkisini incelemektedir.

2016 yılından beri Abdullah Gül Üniversitesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmekteyim. 

İletişim Bilgileri:

E-mail: berrak.albostan@agu.edu.tr

Telefon: +90 352 224 88 00 (7317)

-CV


 

Araş. Gör. Nihan Aktaş

2016 yılında Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü’nden mezun oldum. 2017 yılında başladığım yüksek lisans eğitimime halen devam etmekteyim. Aynı zamanda, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Bilimsel araştırmalarımda kanser tedavisinin moleküler mekanizması üzerine yoğunlaştım ve şu anda çalışmakta olduğum laboratuvarda bu çalışmalarımı sürdürmekteyim. Yüksek lisans eğitimimin başlarında, kanserde ilaç dirençliliği için alternatif tedaviler üzerine çalışırken, şu anda kanser sinyalizasyon laboratuvarında çalışmaktayım. Ben ve çalışma arkadaşlarım, kanser sinyal yolakları yardımıyla kanserin moleküler mekanizmasını anlamayı ve kanser tedavisi için alternatif yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

İletişim Bilgileri:

E-mail: aktasnihann@gmail.com

Telefon: +90 352 224 88 00 (7374)

-CV


 

Öğretim Görevlisi, Bioenformatik Uzmanı Hüseyin Güner

Hüseyin GÜNER , Orta Doğu Teknik Üniversite’nde Fizik okudu ve  Viskonsin Universitesi Madison İnsan Proteomikleri ve Kütle Spektromeskopisi Merkezinde 7 yıl biyoenformatik uzmanı ve veri analisti olarak çalıştı. Kütle spektromeskopisinden elde edilen proteomik verilerin görüntülenmesi ve analizi için kullanılan bir program suiti geliştirdi. Mash Suite adlı program Avrupa ve Amerika’daki top-down proteomikler yaklaşımı kullanan araştırma gruplarınca kullanılmaktadır. Çok sayıda proteomikler ve metabolomik projlerinde  kendi geliştirdiği çok çeşitli veri analiz araçları ve çok-değişkenli istatiksel yöntemleri uygulayarak bilimsel katkılarda bulunmuştur.

Translasyonel proteomiklere uygulanan kliniksel biyoenformatik yöntemler ve özellikle protoformların sağlık bilimlerinde anılan proteinlerin değişkenliği ve işlevselliği  üzerine üstlendiği rolleri anlama konularına ilgi duymaktadur. Kütle spektorometrisi ile top-dwon proteomikler ve metabolomikler projelerinde çalışmalarına devam etmektedir. Son zamanlarda nadir hastalıklardaki potansiyel genlerin bulunması üzerine evrimsel ve karşılaştırmalı genomik çalışmalarıyla da ilgilenmektedir. Çok büyük bir Linux düşkünü ve tembel bir programcıdır.

İletişim Bilgileri:

E-mail: huseyin.guner@agu.edu.tr

Telefon: +90 352 224 88 00 (7307)

-CV

-Pubmed